Proces inwestycji budowlanych pod red. Alicji Plucińskiej - Filipowicz i Marka Wierzbowskiego

Data publikacji: listopad 2015, źródło: Wolters Kluwer 2015, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński

Publikacja zawiera usystematyzowany wybór tekstów poświęconych szczególnie trudnym, w praktyce stosowania prawa, zagadnieniom z zakresu inwestycji budowlanych.


Możliwość wydania przez organ architektoniczno-budowlany postanowienia o przedłużeniu terminu do uzupełnienia przez inwestora braków zgłoszenia

Data publikacji: październik 2015, źródło: Nieruchomości 10/2015, współautorzy: Alicja Plucińska-Filipowicz, Kamil Buliński

Artykuł dotyczy praktycznych problemów stosowania przepisów dotyczących zgłoszenia budowlanego w określonym kontekście proceduralnym.


Postępowanie naprawcze i decyzja wydana w tym postępowaniu na podstawie art. 51 ust. 1 pk 2 ustawy - Prawo budowlane

Data publikacji: lipiec 2015, źródło: Samorząd Terytorialny, 7-8/2015, Wolters Kluwer, autorzy: dr Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska- Filipowicz

Artykuł dotyczy dostrzeganych w orzecznictwie sądowoadministracyjnym problemów z właściwą wykładnią przepisów dotyczących tzw. postępowania naprawczego w procesie inwestycyjno-budowlanym.


Konkretyzacja celu użyteczności publicznej w świetle postanowień art. 7 ust.2 dekretu o gruntach warszawskich

Data publikacji: luty 2015, źródło: Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, rok XI nr 3 (60)/2015, autorzy: dr Tomasz Filipowicz, dr Adam Krzywoń, prof. dr hab. Marek Wierzbowski

Artykuł dotyczy problemów ze stosowaniem przepisów tzw. dekretu warszawskiego w związku z treścią uchwały NSA z dnia 26 listopada 2008 r. (I OPS 5/08)


Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych

Data publikacji: styczeń 2015, źródło: Wolters Kluwer, autor: dr Tomasz Filipowicz

W styczniu 2015 r.ukazała się publikacja z cyklu monografie LEX wydawnictwa Wolters Kluwer business, w której dr Tomasz Filipowicz podjął się analizy powszechnego w zamówieniach publicznych zjawiska popadania zamawiających w zależność od usług i produktów dostawców informatycznych (vendor lock-in).


Komentarz do ustawy planistycznej

Data publikacji: wrzesień 2014, źródło: LexisNexis, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński

Tomasz Filipowicz i Kamil Buliński w gronie współautorów wydanego we wrześniu 2014 r. przez wydawnictwo LexisNexis Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod red. prof. dr hab. M. Wierzbowskiego i sędzi NSA Alicji Plucińskiej-Filipowicz.


Zasada równego traktowania wykonawców w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych

Data publikacji: styczeń 2015, źródło: Wolters Kluwer, autor: dr Tomasz Filipowicz

W styczniu 2015 r.ukazała się publikacja z cyklu monografie LEX wydawnictwa Wolters Kluwer business, w której dr Tomasz Filipowicz podjął się analizy powszechnego w zamówieniach publicznych zjawiska popadania zamawiających w zależność od usług i produktów dostawców informatycznych (vendor lock-in).


Komentarz do ustawy planistycznej

Data publikacji: wrzesień 2014, źródło: LexisNexis, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński

Tomasz Filipowicz i Kamil Buliński w gronie współautorów wydanego we wrześniu 2014 r. przez wydawnictwo LexisNexis Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pod red. prof. dr hab. M. Wierzbowskiego i sędzi NSA Alicji Plucińskiej-Filipowicz.


Komentarz do Prawa budowlanego

Data publikacji: czerwiec 2014, źródło: Wolters Kluwer, współautorzy: dr Tomasz Filipowicz, Kamil Buliński

W czerwcu 2014 r. wydawnictwo Wolters Kluwer business wydało Komentarz do Prawa budowlanego pod red. prof. dr hab. M. Wierzbowskiego i sędzi NSA Alicji Plucińskiej-Filipowicz, którego dr Tomasz Filipowicz i Kamil Buliński są współautorami. Recenzję Komentarza sporządził sędzia NSA Jerzy Siegień.


Wniesienie e-pisma do sądu administracyjnego na razie niemożliwe - uchwała NSA z dnia 7 maja 2014 roku

Data publikacji: 19 maja 2014

W obecnie obowiązującym stanie prawnym nie jest możliwe skuteczne wniesienie do sądu administracyjnego pisma opatrzonego e-podpisem. Jest to wynik podjętej przez NSA uchwały z dnia 12 maja 2014 r., (sygn. akt I OPS 10/13), w której stwierdzono, iż:

„w postępowaniu sądowoadministracyjnym – z uwagi na treść art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., dalej „ppsa”) - nie jest dopuszczalne wniesienie do sądu pisma opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r., poz. 262), w tym także za pośrednictwem organu administracji publicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej”...


Najczęstsze błędy przy sporządzaniu SIWZ (OPZ) w zamówieniach publicznych dotyczących technologii informatycznych

Data publikacji: listopad 2013, źródło: Odpowiedzialność prawna IT, Wydawca: Wiedza i Praktyka, Autorzy: Jerzy Filipowicz

Powodzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IT w dużej mierze zależy od wiedzy i kompetencji zamawiającego. Brak dobrego przygotowania po tej stronie skutkuje popełnieniem szeregu błędów, które mogą doprowadzić do unieważnienia postępowania lub też negatywnie odbić się na realizacji kontraktu zawartego z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą...


Cloud Computing nie jest nam obcy

30 września 2013

Kancelaria Radcy Prawnego Tomasz Filipowicz została członkiem Stowarzyszenia EuroCloud Polska. Poprzez członkowstwo w Stowarzyszeniu pragniemy włączyć się w ogólnoeuropejską dyskusję na temat promowania nowych technologii a w szczególności prawnych możliwości zastosowania technologii Cloud-owych w rozwój polskich i europejskich przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Więcej o Stowarzyszeniu


Nie musimy się bać nowej Rekomendacji D

Data publikacji: lipiec 2013, źródło: Odpowiedzialność prawna IT, Wydawca: Wiedza i Praktyka, Autorzy: Jerzy Filipowicz, Marta Trochym-Pieniak

Współpraca z instytucją finansową nie musi być obarczona szeregiem wymogów prawnych i skomplikowanymi procedurami, jeśli świadczone usługi informatyczne nie będą miały charakteru outsourcingu bankowego...


Skutki prawne uznania elektrowni wiatrowych jako infrastruktury technicznej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Data publikacji: kwiecień 2013, źródło: LEX, Autorzy: Dr Tomasz Filipowicz, Alicja Plucińska-Filipowicz

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych takich jak budowa elektrowni wiatrowych w polskim porządku prawnym możliwa jest w dwóch zasadniczych sytuacjach. W przypadku gdy na danym terenie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej również: „plan miejscowy”), inwestor może ubiegać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, która jest warunkiem sine qua non dalszej legalnej realizacji inwestycji...

Do góry

KONTAKT

Kancelaria Radców Prawnych
Filipowicz Buliński

ul. Grażyny 13/15 (lok. 317)
02-548 Warszawa

Dr Tomasz Filipowicz

+48 605 430 388
tfilipowicz(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

Kamil Buliński

+48 602 744 906
kbulinski(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

Jerzy Filipowicz

+48 509 949 989
jfilipowicz(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

(at) należy zastąpić znakiem @

© Copyright 2016 Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński