Technologie informatyczne, zamówienia publiczne IT, własność intelektualna - Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński
Dr Tomasz Filipowicz

Specjalizacja

Tomasz Filipowicz wspiera klientów w obszarze ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowej) oraz bezpieczeństwa informacji (danych, tajemnic prawnie chronionych) w przedsięwzięciach dotyczących nowoczesnych technologii informatycznych, również w reżimie prawa zamówień publicznych. Ma doświadczenie doradcze w prowadzeniu przedsięwzięć podlegających regulacjom prawa telekomunikacyjnego, bankowego, ochrony danych osobowych oraz ochrony konkurencji i konsumentów.
Tomasz Filipowicz świadczy też na rzecz inwestorów usługi prawne dotyczące zagadnień procesu inwestycyjnego, w szczególności w zakresie prawa budowlanego i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wspiera zarówno wykonawców jak i zamawiających, tak w procesie zawierania i obsługi umów, jak i w trakcie realizacji kontraktów inwestycyjnych dotyczących obiektów budowlanych (mieszkalnych, handlowo-usługowych), przemysłowych (budowa bloków energetycznych, elektrowni wiatrowych, koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobycie złóż) oraz informatycznych (wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych, tworzenie i dystrybucja oprogramowania). Posiada bogate doświadczenie we wspieraniu inwestorów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Edukacja

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Warszawie, doktor nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister zarządzania – tytuł uzyskany w ramach studiów w Szkole Głównej Handlowej.

Kariera

Od kilkunastu lat pracuje jako prawnik, zarówno w kancelariach prawnych jak i w instytucji publicznej (NSA). Jego głównym atutem jest głęboka znajomość prawa nowych technologii poparta wieloletnim doświadczeniem jego praktycznego stosowania (m.in. współpraca z wiodącą spółką doradczą IT oraz praca w renomowanej kancelarii). Od sześciu lat zajmuje się prawnymi aspektami informatyzacji administracji publicznej oraz problemami prawnymi z zakresu tzw. prawa nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony danych osobowych, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego, prawa telekomunikacyjnego, prawa bankowego, prawa zamówień publicznych oraz innych aspektów prawnych procesu inwestycyjnego.
Na początku 2017 r. Prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała Tomasza Filipowicza do składu Rady ds. spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
Wśród zainteresowań Tomasza Filipowicza są również zagadnienia administracyjnoprawne budowlanego procesu inwestycyjnego uwzględniającego aspekty ochrony środowiska, co znajduje wyraz w licznych artykułach publikowanych w periodykach prawniczych.


Kamil Buliński

Specjalizacja

Kamil Buliński świadczy pomoc prawną podmiotom gospodarczym w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego. Główny obszar działalności stanowią sprawy z zakresu procesu inwestycyjnego (prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, inwestycji liniowych, inwestycji energetycznych, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, odpadów). Posiada bogate doświadczenie w zakresie postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. Autor publikacji z zakresu prawa budowlanego oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym również współautor komentarzy do wymienionych aktów prawnych.

Edukacja

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Warszawie, tytuł magistra prawa uzyskany na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Kariera

Po ukończeniu studiów w 2005 roku rozpoczął pracę w Wydziale II Karnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie, następnie - od września 2009 r. - jako asystent i starszy asystent pracował w Izbie Ogólnoadministracyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego. Doświadczenie zdobyte w Naczelnym Sądzie Administracyjnym procentuje umiejętnością praktycznego zastosowania zarówno materialnego jak i procesowego prawa administracyjnego. Dysponuje doświadczeniem pozwalającym ocenić pod kątem prawnym szanse powodzenia danego zamierzenia, co stanowi realną pomoc dla inwestorów w faktycznym i prawnym zakończeniu inwestycji.
W zakresie zainteresowań Kamila Bulińskiego pozostają także zagadnienia związane z dostępem do informacji publicznej, regulacjami dotyczącymi gospodarki nieruchomościami (prawo nieruchomości) i pomocą społeczną. Jest także żywo zainteresowany problematyką karną.
Jerzy Filipowicz

Specjalizacja

Jerzy Filipowicz świadczy usługi prawne jak również ICT (Information Communication Technology) w procesie wyboru, zakupu i wdrażania systemów informatycznych oraz usług IT. Specjalizuje się w analizie systemów IT i procesów zarządzania, optymalizacji funkcjonowania organizacji IT, zarządzaniu usługami, zarządzaniu projektami, ocenie poziomu dojrzałości organizacji. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie negocjacji, monitorowania i rozliczania umów ustalających gwarantowany poziom usług (Service Level Agreement) oraz umów na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych (umowy na usługi wspierające oraz dostawę technologii), a także wspierania mediacji w sporach związanych z realizacją umów. Ma specjalistyczną i gruntowną wiedzę (informatyczną i biznesową) w zakresie procesu inwestycyjnego w obszarze nowoczesnych technologii. Specjalizuje się również w prawie administracyjnym materialnym i procesowym, w tym w prawie budowlanym.

Edukacja

Magister prawa, posiada szereg certyfikatów w obszarze zarządzania usługami IT i projektami informatycznymi. Obecnie kontynuuje edukację zarówno prawniczą – w ramach prawniczego seminarium doktoranckiego w Kolegium Prawa Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, jak i magisterską – w ramach organizowanego przez Szkołę Główną Handlową studium podyplomowego „Efektywne zarządzanie IT”.

Kariera

Od kilkunastu lat aktywnie działa w branży IT pełniąc przede wszystkim role kierownika projektów, architekta rozwiązania, głównego analityka, analityka procesów biznesowych w projektach realizowanych dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych (np. TP S.A. PTC), ubezpieczeniowych (np. PZU), produkcyjnych, paliwowych i energetycznych (np. ORLEN, PGNiG) oraz w administracji publicznej na szczeblu rządowym centralnym i terenowym oraz samorządowym (np. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Finansów, GUS). Wielokrotnie projektował architektury biznesowe i logiczne, analizował wymagania i modelował procesy biznesowe. Doradzał w zakresie stosowania w organizacjach standardu ITIL, zajmował się przygotowaniem i wdrażaniem strategii zapewniania jakości w obszarze IT. W trakcie dotychczasowej pracy zawodowej zdobył doświadczenie między innymi: w projektach wytwarzania oprogramowania, oceny poziomu dojrzałości organizacji z wykorzystaniem standardu COBIT, CMMI; ISO 20000, audytorskich, jak również w projektach wydawniczych i szkoleniowych. Współpracował z wieloma przedsiębiorstwami liczącymi się na polskim rynku, w tym m.in. Infovide-Matrix S.A, CTPartners S.A, Polska Agencja Prasowa S.A.

Do góry


KONTAKT

Kancelaria Radców Prawnych
Filipowicz Buliński

ul. Grażyny 13/15 (lok. 317)
02-548 Warszawa

Dr Tomasz Filipowicz

+48 605 430 388
tfilipowicz(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

Kamil Buliński

+48 602 744 906
kbulinski(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

Jerzy Filipowicz

+48 509 949 989
jfilipowicz(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

(at) należy zastąpić znakiem @

© Copyright 2016 Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński