Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński

Czy ePUAP zmieni administrację?

Data publikacji: czerwiec 2008, źródło: Elektroniczna Administracja - dwumiesięcznik nowoczesnej administracji publicznej, autor: dr Tomasz Filipowicz

Kształtowanie się współczesnych modeli administracji publicznej przebiegało w różnych warunkach politycznych i gospodarczo-społecznych. W krajach Unii Europejskiej funkcjonują różne narodowe modele administracji publicznej.

Nauka administracji wymienia między innymi modele: angielski, francuski, niemiecki, szwedzki. Współczesny polski model administracji publicznej w dużej mierze został ukształtowany pod wypływem modelu radzieckiego, a po 1989 r. rozpoczęto przebudowę administracji publicznej jako części ogólnej transformacji ustrojowej w Polsce.

W nauce administracji wskazuje się na różne definicje administracji publicznej kładące nacisk na jej charakter przedmiotowy bądź podmiotowy. Z uwagi na wielowarstwowy charakter, czy też konkretny kontekst badawczy, "administracja publiczna rozumiana bywa jako zespół działań, czynności i przedsięwzięć organizatorskich i wykonawczych, prowadzonych na rzecz realizacji interesu publicznego przez różne podmioty, organy i instytucje, na podstawie ustawy i w określonych prawem formach". Inna definicja mówi o "systemie instytucji (organów i jednostek organizacyjnych) działających wedle przyjętych założeń organizacyjnych, funkcjonalnych (zasad działania) w sferze faktów i zjawisk społecznych".

Pojęcie administracji publicznej przejawia się w kontekstach socjologicznych, politycznych, językowych i oczywiście prawnych. W nauce prawa administracyjnego wskazuje się na różne sfery zadań realizowanych przez administrację publiczną. Wyróżniane są cztery główne sfery zadań administracji publicznej o charakterze zewnętrznym:

- zadania z zakresu typowej administracji porządkowo-reglamentacyjnej;
- zadania z zakresu administracji świadczącej usługi publiczne;
- zadania z zakresu administracji wykonującej uprawnienia właścicielskie (zarząd majątkiem publicznym);
- zadania z zakresu zarządzania rozwojem (strategiczne podejście umożliwiające kierowanie rozwojem gospodarki, podejście planistyczne, eksperckie, itp).

Administracja publiczna wykonuje swoje zadania we wspomnianych sferach, jednakże nie realizuje ich w próżni. Administracja publiczna pozostaje w stałej relacji z obywatelami i właśnie przez pryzmat tych relacji polska administracja publiczna, pomimo kolejnych reform - głównie w zakresie instytucjonalnym - postrzegana jest jako organizacja niesprawna, nieprzewidywalna i nieefektywna[...]

Aby przeczytać całą publikację - Kliknij tutaj.

© Copyright 2016 Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński