Technologie informatyczne

Nasze usługi w aspecie technologii informatycznych skupiają się na pięciu kluczowych obszarach tematycznych:

Nowe technologie

Doradzamy podmiotom tworzącym i rozpowszechniającym materiały multimedialne w sieci Internet, świadczymy usługi na rzecz portali i serwisów internetowych, wykorzystujących nowoczesne metody komunikacji elektronicznej oraz płatności elektroniczne za świadczone usługi. Nasze aktywne podejście pro klienckie pozwala naszym klientom swobodnie kształtować modele biznesowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób najkorzystniejszy pod względem optymalizacji kosztów przedsięwzięć. Ponadto, wspieramy start-up’y w skutecznym wchodzeniu na konkurencyjny rynek nowych technologii. Świadczymy doradztwo w przedsięwzięciach typu Web 2.0, usługi świadczone w chmurze (Cloud computing).

Prawna ochrona informacji

Świadczymy na rzecz administratorów danych pomoc prawną dotyczącą informacji prawnie chronionych, w tym danych osobowych, tajemnic zawodowych (jak też tajemnicy telekomunikacyjnej, bankowej i ubezpieczeniowej), tajemnicy przedsiębiorstwa, informacji gospodarczej etc.


Mamy kilkuletnie doświadczenie w poszukiwaniu skutecznych rozwiązań organizacyjno- prawnych zapewniających legalne gromadzenie i przetwarzanie danych podlegających prawnej ochronie. W tym celu przeprowadzamy audyty skutkujące tworzeniem odpowiedniej dokumentacji prawnej oraz udzielamy rekomendacji dalszych działań zaradczych dla administratorów (administratorów bezpieczeństwa informacji, decydentów).

Elektroniczna administracja

Wspieramy podmioty publiczne - szczebla administracji rządowej jak i samorządowej - w inwestycjach dotyczących tworzenia tzw. e-urzędów. Usługi prawne w tym zakresie dotyczą w szczególności analizy przedwdrożeniowej (studia wykonalności, koncepcje rozwiązań IT wspierających urząd) w zakresie wymagań prawnych dla rozwiązań informatycznych stosowanych w tych jednostkach. Doradzamy m.in. w zakresie stosowania przez te podmioty przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o podpisie elektronicznym, oraz innych przepisów szczególnych.

Handel elektroniczny

Doradztwo w zakresie handlu elektronicznego obejmuje zagadnienia zawierania umów on-line, korzystanie z podpisu elektronicznego, stosowanie elektronicznych instrumentów płatniczych, ochronę konsumenta, podatki od transakcji elektronicznych.

Planowanie i wdrażanie złożonych przedsięwzięć

W ramach świadczonych usług wspieramy naszych Klientów w planowaniu i wdrażaniu złożonych przedsięwzięć poprzez:

- identyfikację możliwości realizacji począwszy od tworzenia koncepcji i projektów rozwiązań aż po nadzór nad przebiegiem przedsięwzięcia w tym identyfikację barier prawnych dla działalności i zamierzeń inwestycyjnych;

- opracowywanie rekomendacji i scenariuszy najwłaściwszych działań w celu ograniczenia negatywnych skutków barier prawnych, w szczególności poprzez opracowanie opinii prawnych czy też poprzez wspieranie Klientów (interesariuszy jak też inicjatorów/dysponentów procesu) w trakcie uruchomionej procedury legislacyjnej;

- prowadzenie analiz oraz opracowywanie kompleksowych modeli rozwiązań prawnych każdorazowo dostosowanych do specyfiki potrzeb biznesowych Klienta.Własność intelektualna

Kancelaria doradza podmiotom w zakresie skutecznej ochrony nowoczesnych rozwiązań IT (w tym programów komputerowych, standardów technologicznych) oraz wszelkich innych przejawów działalności stanowiących własność intelektualną tych podmiotów.

Zakres doradztwa obejmuje:

- tworzenie oraz analizę różnych modeli licencjonowania praw autorskich i praw patentowych (modeli własnościowych, open-source lub pochodnych);

- kompleksowe usługi prawne na rzecz Internet Service Providers (ISP), w tym różnych modeli serwisów Web 2.0. – tworzenie regulaminów działania serwisów;

- opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów na dostawy oprogramowania (systemowego, narzędziowego oraz aplikacyjnego),

- reprezentację w postępowaniach o naruszenie praw własności intelektualnej w sieci Internet.

Doradzamy również w zakresie zawierania innych umów prawnoautorskich (umów wydawniczych, na rozpowszechnianie programów telewizyjnych etc.).Zamówienia publiczne IT - dotyczące dostaw i usług informatycznych

Wspieramy zamawiających (instytucje sektora finansów publicznych) w przygotowaniu dokumentacji przetargowej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), czy istotnych postanowień umowy (IPU, wzorów umownych), właściwych dla zamówień publicznych IT – przykładowo dotyczących zakupu i wdrożenia systemów informatycznych (oprogramowania) dedykowanych czy też standardowych (COTS - Commercial of-the-shelf), usług wsparcia w zarządzaniu projektami IT (według metodyki PRINCE,….), etc.

Wielokrotnie doradzaliśmy wykonawcom w postępowaniach przetargowych, pomagając we właściwym spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, kryteriów oceny ofert, wspierając tworzenie właściwych ofert oraz doradzając na etapie realizacji umów (wdrożeniowych, serwisowych czy utrzymaniowych). Niejednokrotnie wydawaliśmy opinie prawne z zakresu zamówień publicznych IT, czy też doradzaliśmy i reprezentowaliśmy wykonawców na etapie postępowania odwoławczego.Proces inwestycyjny

Prawo budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Od lat świadczymy kompleksowe usługi prawne związane z obsługą procesu inwestycyjnego realizowanego w reżimie prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zakres doradztwa obejmuje prace prawne związane z ustaleniem stanu prawnego nieruchomości, analizą możliwości zagospodarowania nieruchomości, w tym przekształcenia przeznaczenia nieruchomości oraz podejmowanie działań w zakresie uzyskiwania stosownych pozwoleń administracyjnych, przykładowo pozwoleń na budowę (czy tzw. pozwoleń zamiennych), decyzji o warunkach zabudowy (tzw. WZ), pozwoleń zintegrowanych, zaleceń konserwatorskich, pozwoleń na użytkowanie etc. Mamy znaczące doświadczenie w skutecznym dochodzeniu praw klientów poprzez ochronę ich inwestycji budowlanych w związku z błędnie podejmowanymi działaniami władz samorządowych, w szczególności dotyczącymi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania czy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Postępowanie sądowo-administracyjne

We wszystkich sprawach z zakresu szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego, w szczególności prawa budowlanego, zespół prawników Kancelarii zapewnia reprezentację w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych. Nasze bogate doświadczenie oraz znajomość realiów funkcjonowania sądów administracyjnych umożliwiają tworzenie najlepszych strategii działań w ramach świadczonych usług zastępstwa procesowego.Energetyka i Środowisko

Świadczymy usługi doradztwa prawnego w postępowaniach administracyjnych związanych z realizacją inwestycji w energetyce (konwencjonalnej czy opartej na źródłach odnawialnych) – w szczególności polegających na budowie nowych bloków energetycznych czy farm wiatrowych. W procesie inwestycyjnym wspieramy klientów w postępowaniach z udziałem społeczeństwa tj. prowadzonych w reżimie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, która nakłada istotne obowiązki na inwestora związane z koniecznością przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym również w kontekście transgranicznym na podstawie przepisów Konwencji z Espoo oraz Konwencji z Aarhus.

Z uwagi na wysokie ryzyko inwestycyjne wynikające z uwarunkowań prawnych spowodowanych obecną polityką UE w zakresie ochrony środowiska, mamy bogate doświadczenie w aktywnym wspieraniu inwestorów w trakcie całego procesu inwestycyjnego, chroniąc przedsięwzięcia i zapewniając im sukces realizacyjny.

Niejednokrotnie reprezentowaliśmy klientów w sporach sądowoadministracyjnych zainicjowanych przez aktywistów, społeczników, fundacje czy stowarzyszenia, działających w obszarze „walki” o ochronę środowiska naturalnego.

Do góry


KONTAKT

Kancelaria Radców Prawnych
Filipowicz Buliński

ul. Grażyny 13/15 (lok. 317)
02-548 Warszawa

Dr Tomasz Filipowicz

+48 605 430 388
tfilipowicz(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

Kamil Buliński

+48 602 744 906
kbulinski(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

Jerzy Filipowicz

+48 509 949 989
jfilipowicz(at)filipowicz-bulinski.com
Linkedin

(at) należy zastąpić znakiem @

© Copyright 2016 Kancelaria Radców Prawnych Filipowicz Buliński